Stöd vår kamp

Skriv under vår namninsamling
Det räcker nu!

Stoppa bygget av vindkraftsindustri i Salsjö,
på Ranasjöhöjden
och på Vaberget

Sollefteå kommun bidrar i hög grad till Sveriges elproduktion. Det är landets näst största leverantör av vattenkraft med sina 26 vattenkraftverk. Till det kommer 111 vindkraftverk. Det har inneburit stora ingrepp i miljö och livsbetingelser och nu anser vi att det räcker.

Under åren som gått sedan Sollefteå kommun beslöt att godkänna planerna på tre nya vindkraftsindustrier i skogarna mellan Ångermanälven, Fjällsjöälven och Faxälven, det som nu kallas för Twin Peaks Salsjö, Twin Peaks Ranasjö, och Vindpark Vaberget, har det blivit allt mer uppenbart att dessa etableringar hotar hela bygden. 

I en tid då inflyttningen ökar med rekordfart, huspriserna stiger, skolorna fylls med nya elever och turisterna flockas till fiskevatten och vandringsleder, hotas nu istället turistföretag i närområdet av konkurs, naturen skövlas , och snart kommer ingen att vilja bo här längre. När vi nu kräver ett moratorium för ytterligare vindkraft i kommunen väljer vi att kalla gruppen och kampanjen för ”Levande älvdal”.

Samerna som har sina renar på vinterbete i det berörda området drabbas hårt av denna exploatering. Det blir allt tydligare att de samiska kulturmarkerna och rennäringens intressen så gott som alltid får stryka på foten så fort det handlar om stora ekonomiska värden. Sollefteå kommun har konsekvent åsidosatt de samiska näringarna i strid mot ILO konventionen ILO 169. De så kallade samråden har varit synnerligen otillfredsställande. Istället har vindkraftsbolagen gjort upp om ersättning till varje renskötselföretag för sig och krävt sekretess i gengäld.

Överlag har hanteringen av vindkraftsfrågan hanterats på ett osmakligt och ljusskyggt sätt, nu senast genom att förvägra de närboende att offentliggöra ett så kallat medborgarförslag till kommunen. Vi kommer framöver att publicera en sammanställning över hur kontakter och beslut tagits över huvud på invånarna. Fortfarande förstår inte många som bor utmed Ångermanälven, Faxälven och Fjällsjöälvens älvdalar riktigt hur stora ingreppen kommer att bli på deras närmiljö. Ljus- och ljudintrången kommer att vara betydande på sina håll, och olägenheterna i samband med etableringen kommer att orsaka många sömnlösa nätter.

Sedan miljökonsekvensbeskrivningarna för projektet skrevs 2012 har mycket förändrats. Länsstyrelsens miljöprövningsenhet, Sollefteå kommunstyrelse, mark- och miljödomstolen, …. alla har de valt att titta åt ett annat håll när det har blivit alltmer uppenbart att de beslut om vindkraftsprojektering som tagits 2012 -2015 har varit fel från början till slut. Vindhussarnas affärsidé har varit att söka tillstånd och sedan sälja projekten vidare. Investerarna –  Arise, TRIG, InfraRed Capital Partners Limited, Eolus Vind AB och WPD Onshore Vaberget AB – har bara ett enda syfte, att tjäna pengar. Kan de verkligen vara ovetande om det växande motståndet här i Norrland?

Vi kräver att skövlingen av våra kulturmarker stoppas.

Vi kräver att investerarna tar sitt ansvar och flyttar sina vindkraftsprojekt till andra platser.

Vi kommer inte att ge oss, utan vi ska verka för att en allt starkare opinion mot vindkraftens skadeverkningar i vår kommun.

Sollefteå kommun och rennäringen

Fem samebyar, varav fyra från Jämtland och en från Västerbotten har samebygränser som omfattar stora delar av Sollefteå kommun. De fem samebyarna är Jiingevaerie, Vournese, Ohredahke, Raedtievaerie samt Vilhelmina södra.

2017 antog Sollefteå kommun något som de kallar för Översiktsplan för Sollefteå kommun – en kraftfull kommun med utsikter mot 2030.

Där säger man bland annat att ”vid prövning av olika riksintressen tas hänsyn till rennäring och dess riksintresse.”

Faktum är att renskötselns intresse vid varje vindkraftsbygge har fått stå tillbaka för det ”riksintresse” som en storskalig utbyggnad av vindkraftsindustrin tycks utgöra.

Tillsammans med ett kraftigt utbrett skogsbruk i känsliga områden som har medfört stora förändringar av skogens habitat vilket har resulterat i att renlaven och övriga viktiga födoämnen för renarna blir mer och mer sällsynt, visar utvecklingen en pågående negativ spiral, som hotar framtiden för den redan utsatta rennäringen.

Översiktsplanen konstaterar även att ”rennäringen under de senaste decennierna har försvårats bland annat genom exploatering av mark för andra ändamål, utbyggnad av vägnät och ökad turism och rörligt friluftsliv, skogsbruk, vindbruksetableringar, grustäkter som tar vinterbetesmark i anspråk och därmed begränsar den för samebyn tillgängliga betesmarken. Även mängden rovdjur i området påverkar rennäringen. Renskötseln har också förändrats på ett sätt som påverkar naturmiljön och markanvändningen. Mark-och vattenområden som har betydelse för rennäringen ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.”

Trots detta vill Sollefteå kommun nu fortsätta att etablera vindkraftsindustrier i känsliga renbetesområden, bland annat i Salsjö och Ranasjö, ett vidsträckt område mellan Näsåker och Edsele/Ramsele med gammal kulturmark som i stort sett saknar bebyggelse eller andra störningsmoment, skogsbilvägar undantagna.

Sametinget har motsatt sig denna etablering, senast 2021 i samband med att Salsjöprojektet fick förlängt starttillstånd, något som Sollefteå kommunstyrelse och därmed kommunfullmäktige överhuvudtaget inte har tillfrågats eller yttrat sig om.

Det är alltså länsstyrelsen som är beslutsmyndighet i frågor som rör vindkraftsutbyggnaden. Om deras märkliga agerande i de här turerna ber vi att få återkomma.

Detta har hänt

Här kan du följa år från år hur vindkraftsetableringarna har tillåtits
breda ut sig så att snart sagt alla invånare i
kommunen är drabbade.

2008 börjar Kabeko Kraft AB under ledning av Hans-Erik Flodin att projektera för att bygga vindkraftverk i Salsjö och Ranasjö

2009 skriver dåvarande ordförande i kommunfullmäktige, Elisabet Lassen, under ett arrendeavtal med Flodin och Kabeko Kraft AB.

2013 beslöt man att förbigå 2008 års vindplan istället för att göra en demokratisk revidering, i syfte att möjliggöra storskalig vindkraft i det känsliga området. Samma år gav man tillstånd att bygga 25 vindkraftverk i Salsjö. Nu heter bolaget istället Nordanvind Vindkraft AB. Detta överklagades till förvaltningsdomstolen av de boende i närområdet.

2014 ville kommunstyrelsen godkänna en vindkraftsanläggning även i Ranasjö, vilket beslutades av kommunfullmäktige några veckor senare.  Denna gång är det  Krange AB som ansöker. Ägare: Hans-Erik Flodin.

2015 godkänner länsstyrelsens miljöprövningsdelegation vindkraftsprojektet i Salsjö.

2017 godkänner mark- och miljödomstolen vindkraftsindustriprojektet i Ranasjö.

2018  påbörjar Nordanvind AB ett samarbete med Arise AB om att bygga vindkraftverken. I samband med detta aviseras att det ska bli färre vindkraftverk, men större. I oktober samma år skriver  länsstyrelsens miljöhandläggare till Flodin att företaget inte behöver ansöka om ett nytt tillstånd eller ens anmäla effektändringen.

2019 begärs ett samråd om Flakaberget mellan kommunen, länsstyrelsen och representanter för det som nu kallas Lung Vind AB och Mitt Vind AB. Dessa vill starta upp två andra redan tillståndsgivna projekt, Nallkullen i Lungsjön och Flakaberget i Norrmoflo.

2020  beslöt ”layoutsamrådet” att byta de ursprungligen ansökta ca 2-3,5 MW-verken mot 6 MW-dito i Salsjö och Ranasjö. Detta borde rimligtvis leda till en ny miljöprövning eftersom förhållandena ändrats och därmed risken för överskridande av gällande gränsvärden för de kringboende, men inte heller denna gång blir det någon miljöprövning. Däremot satte de boende i Norrmoflo, Sörmoflo, Sundmo och Näsåker ner foten på ett möte med representanterna för Mitt Vind, vilket resulterade i att socialdemokraterna i fullmäktige motsatte sig en vindkraftsindustri på Flakaberget.

2021 meddelade företaget Arise AB, som nu köpt projektet, att man ämnade använda nya 170 meters rotorer som än så länge endast fanns som prototyper vars färdiga modeller kunde levereras först om 1 – 2 år. Detta hindrade inte miljöprövningsdelegationen (MPD) inom Länsstyrelsen Västernorrland från att bevilja Flodin (Krange Vind AB ) förlängd igångsättningstid för verksamheten vid vindkraftparken Salsjö, något som bland andra sametinget bestämt motsatte sig.

I oktober höll Arise ”informationsmöten”i Ramsele och Näsåker, där många kritiska röster höjdes. I december öppnade Arise ett lokalkontor i Ramsele och sprängningarna i Salsjön påbörjades för att bereda väg för de 14 vindkraftverken. 

2022 inleddes kampanjen Levande Älvdal, som syftar till att helt stoppa vidare utbyggnad av vindkraften i Sollefteå kommun. I februari vägrade t. f. kommundirektören att låta kommunstyrelsen ta upp ett medborgarförslag från en boende nära Salsjön som motsatte sig vidare vindkraftsutbyggnad. Medborgarförslaget skulle alltså enligt reglerna publiceras på kommunens hemsida, men t. f. kommundirektör ansåg att kommunfullmäktige inte längre hade möjlighet att påverka besluten. Än en gång trixar man och fixar så att dessa protester inte ska komma till allmänhetens kännedom. 

Nu är kommunfullmäktige splittrad i frågan, vilket är anledningen till att de styrande i kommunen, genom t. f. kommundirektörens försorg, gör allt för att förhindra att frågan kommer upp på dagordningen igen.

Snart har vi nått vägs ände. Då tar den utomparlamentariska kampen vid. Dessutom har man möjlighet i valet höst att visa vad man tycker om vindkraftsutbyggnaden genom att stryka de politiker som godkänt vindkraftsutbyggnaden, eller underlåtit att protestera mot den, från listorna.

VI GER OSS INTE FÖRRÄN SALSJÖ, RANASJÖ OCH VABERGET HAR RÄDDATS!

Vad kan jag göra?

Du som känner att du vill stödja oss i vår kamp för en levande älvdal kan hjälpa till på följande sätt:

  1. Skriv under vårt upprop.
  2. Tala med politikerna i Sollefteå kommun.
  3. Sprid detta i dina sociala medier.
  4. Skänk pengar till vår kampanj.
  5. Tala med dina grannar och arbetskamrater Fråga dem om de verkligen vill att vårt  skogslandskap förvandlas till ett gigantiskt industriområde med bullerstörningar och ljusföroreningar. Uppmana dem att göra något av det som räknats upp här.

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA. 
VI HAR REDAN DRAGIT VÅRT STRÅ TILL STACKEN. 
DET RÄCKER NU!

Om Oss

Vi är en partipolitiskt oberoende grupp invånare i Sollefteåbygdens dalgångar som oroas över den ohämmade tillväxten av vindkraftverk i vårt närområde. Vi ämnar skapa opinion för att stoppa de påbörjade vindkraftsindustriområdena Twin Peaks Salsjö och Ranasjö och det planerade Vaberget. Vi anser att det räcker nu.

levandealvdal@gmail.com

FÖLJ OSS

@2021 Levande Älvdal